Strefa wiedzy dziecka

Rehabilitacja dzieci

Możliwości rehabilitacji dzieci w Trójmieście, W ramach NFZ, bez konieczności wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne

Na stronie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w zakładce Dla Pacjentów znajduje się wykaz placówek realizujących świadczenia w 2013 r. Można tam pobrać plik z wykazem poradni, gabinetów i zakładów rehabilitacyjnych.

Gdzie do lekarza rehabilitacji z dzieckiem

Przykładowe poradnie lekarzy specjalizujących się w rehabilitacji dzieci (tzw. lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna) w Trójmieście:

- Centrum rehabilitacji Krok po kroku, Gdańsk, ul. Śląska 66 c

- Szpital dziecięcy Polanki, Gdańsk ul. Polanki 119

- Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji , Gdynia ul. Necla 11-13

Porada lekarska rehabilitacyjna udzielana dorosłym i dzieciom, obejmuje:

1) ogólną ocenę stanu zdrowia - badanie lekarskie;

2) skierowanie na konsultację i badania dodatkowe;

3) określenie zakresu ruchu w stawach;

4) test czynnościowy;

5) ocenę aktywności ruchowej;

6) ocenę czucia powierzchownego i głębokiego;

7) ocenę odruchów ścięgnisto - okostnowych;

8) pomiar długości kończyn i obwodów;

9) ocenę chodu i lokomocji;

10) ocenę samoobsługi i samodzielności;

11) ocenę deformacji i zniekształceń;

12) punkcje lecznicze i iniekcje dostawowe;

13) zlecenie na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi oraz inne zlecenia i wnioski;

14) zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego (ustalenie programu usprawnienia leczniczego);

15) skierowanie na fizjoterapię i leczenie uzdrowiskowe;

16) końcową ocenę procesu usprawniania.

2. Porada lekarska rehabilitacyjna, udzielana noworodkom i niemowlętom obejmuje czynności wymienione wyżej oraz:

1) ocenę rozwoju psychoruchowego;

2) ocenę rozwoju neurofizjologicznego;

3) pomiary antropometryczne;

4) ocenę deformacji, cech dyzmorfii i ograniczeń zakresu ruchu w stawach kończyn górnych i dolnych;

5) ocenę percepcji wzrokowej i słuchowej oraz kontaktu emocjonalnego z otoczeniem.

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej )

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej możemy udać się na konsultacje do lekarza rehabilitacji medycznej w Poradni wad postawy u dzieci i modzieży w Przychodni Lekarskiej "Działki Leśne" , ul.Warszawska 34/36 w Gdyni.

Po wizycie u lekarza

Mamy do wyboru dwie możliwości:

- fizjoterapię ambulatoryjną

Świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej realizowane na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza. NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym. Lekarz może wystawić skierowanie na dwa cykle zabiegowe. W przypadku dzieci do lat 18 z uszkodzeniem OUN (ośrodkowego układu nerwowego) usprawnianie może odbywać się w cyklu 120 dni zabiegowych w roku.(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2010 r.(Dz. U. z dnia 30 czerwca 2010 r.)

Świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych ma obowiązek udzielania świadczeń również w warunkach domowych.

Fizjoterapia ambulatoryjna realizowana jest między innymi w :

- Centrum rehabilitacji Krok po kroku, Gdańsk, ul. Śląska 66 c

- Szpital dziecięcy Polanki, Gdańsk ul. Polanki 119

- rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku / oddziale dziennym, określaną jako wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Rehabilitacja ta jest realizowana w zależności od wieku i potrzeb dziecka. Program rehabilitacji ustalany jest przez lekarza. W przypadku dzieci wieku 0-3 lata nie jest to czas krótszy niż 1 godzina, dla dzieci od 4 do 7 lat – nie mniej niż 2 godziny, a w przypadku dzieci w wieku 8-18 lat – minimum 3 godziny. (to jedyny, konkretny opis czasu trwania rehabilitacji w ciągu jednego dnia pobytu w osrodku/ oddziale dziennym, niestety archiwalny-za KURIER ZDROWIA Świadczenia opieki zdrowotnej dla dzieci - data wydania: 23.01.2009r. Ze strony Malopolskiego NFZ).

Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze POZ oraz lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

  • neonatologicznej,

  • rehabilitacyjnej,

  • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

  • neurologicznej,

  • reumatologicznej,

  • chirurgii dziecięcej.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni w roku kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

 Pacjent lub opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów(ze strony Małopolskiego oddz. NFZ)

WAŻNE ! Dziecko w danym dniu może korzystać tylko z jednego zakresu świadczeń ( jeżeli dodatkowo jest pacjentem np. Hospicjum domowego, NFZ zapłaci tylko jednej z tych instytucji)

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku / oddziale dziennym realizowana jest w:

- Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji Gdynia ,Harcerska 4

- Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji Gdynia , Necla 11-13

- Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Gdańsk ,Tysiąclecia 13 A

- Centrum rehabilitacji Krok po kroku, Gdańsk, ul. Śląska 66 c

Pomorski NFZ nie objaśnia warunków rehabilitacji dzieci. Wspomina jedynie, że „w ramach rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych opracowane zostały programy kompleksowej, specjalistycznej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Programy te dotyczą dzieci i młodzieży w różnych przedziałach wiekowych. W grupie tej znalazły się również programy dotyczące rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkołach integracyjnych”.

Z opisu tego nie jesteśmy w stanie”wyciągnąć” żadnego konkretu, na który można się powołać w przypadku wątpliwości co do czasu trwania, ilości i jakości rehabilitacji.

Nie otrzymałam odpowiedzi na dwukrotnie zadane w Pomorskim NFZ pytanie o podanie wszystkich miejsc, w których realizowana jest fizjoterapia ambulatoryjna dla dzieci oraz lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla dzieci w Trójmieście.

F.E.D. - metoda zachowawczego leczenia skolioz, opracowana w latach 80 ubiegłego wieku w Barcelonie przez prof. Santosa Sastre Fernandeza. 

Skolioza - boczne skrzywienie kręgosłupa polega na trójpłaszczyznowym odchyleniu kręgosłupa od stanu prawidłowego. Oprócz zmian strukturalnych samego kręgosłupa, wynikających z jego deformacji, skolioza powoduje również niekorzystne zmiany w układzie ruchu, układzie krążeniowo- oddechowym, w sprawności i wydolności fizycznej, jak w funkcji narządów wewnętrznych, a w końcu ma niekorzystny wpływ także na psychikę dziecka, czy dorosłego człowieka . Jest to zatem choroba społeczna, o charakterze.ogólnoustrojowym.
Jako rodzice musimy również pamiętać, że skolioza jest chorobą, a nie tylko zwykłą wadą postawy. Nie możemy jej traktować jedynie jako skutku braku ruchu. Przyczyny skoliozy mogą być bardzo różne i 95 % z nich nie jest nam znana. A zatem wykrywając niewielką skoliozę u dziecka musimy zawsze pamiętać, że jest to choroba, którą bezwzględnie należy leczyć, od pojawienia się pierwszych objawów, jak najszybciej.


Każdy zabieg składa się z trzech elementów:

  1. przygotowania fizjoterapeutycznego do umieszczenia w urządzeniu FED (elektrostymulacja poprawiająca ukrwienie i dotlenienie tkanek oraz pobudzająca do pracy mięśnie poddane później terapii). Czas trwania: 15 min.

  2. umieszczenie pacjenta w specjalnie skonstruowanym aparacie, w którym następuje odpowiednia elongacja, czyli wydłużenie kręgosłupa, unieruchomienie odpowiednich kręgów granicznych, lub szczytu skrzywienia kompensacyjnego, oraz nacisk na szczyt skrzywienia kręgosłupa z odpowiednio dobraną siłą i pod adekwatnym kątem. Ok. 30 min

  3. ćwiczeń według specjalnego programu, opracowanego do potrzeb indywidualnego pacjenta, wykonywanych następnie w domu pod kontrolą rodzica. 30 min.

Dzięki zastosowaniu trzech mechanizmów: unieruchomienia (fixatio), odciążenia (elongatio) i nacisku (derotatio), powodujemy odwrócenie sił deformujących kręgosłup i klatkę piersiową. Działając przeciwnie do patologicznego skrzywienia powodujemy odblokowanie chrząstki wzrostowej trzonu kręgowego po stronie wklęsłości skrzywienia i jej aktywacje, dzięki czemu stopniowo wyrównujemy zdeformowane- sklinowaciałe kręgi.Służy temu specjalnie skonstruowany do tego celu aparat, w którym umieszcza się pacjenta. Pacjent podwieszony zostaje w specjalnej kamizelce, dzięki czemu uzyskuje się redukcję ok. 80% ciężaru ciała i wydłużenie kregosłupa, miednica i fragmenty kręgosłupa (szczyt skrzywienia kompensacyjnego lub kręgi graniczne skrzywienia) ulegają unieruchomieniu. W trakcie terapii ramię pneumatyczne wykonuje nacisk na szczyt skrzywienia kręgosłupa pod odpowiednim kątem i z indywidualnie dobraną siłą.

Te pozytywne zmiany na poziomie kręgu wynikające z przyłożenia odpowiednich sił w maszynie F.E.D. powodują prawidłowy wzrost trzonów kręgowych, a zatem także całego kręgosłupa. Musimy zatem pamiętać, że po zakończeniu okresu wzrostu (ok. 18 roku życia) nie mamy już możliwości oddziaływania na struktury kostne (budowę trzonów kręgowych), a zatem im później rozpoczęty proces leczenia skoliozy, tym mniejsza szansa na jej całkowite wyleczenie- wyrównanie. Natomiast odpowiednio wcześnie podjęta terapia i regularne ćwiczenia powodując zmiany w układzie kostno- stawowym w obrębie kręgosłupa i klatki piersiowej dają ogromne szanse na pełną korekcje skrzywienia oraz całkowite wyleczenie skoliozy.

Metoda ta znalazła zastosowanie w leczeniu skolioz jednołukowych, dwułukowych i mieszanych, a także przy leczeniu wad postawy typu: plecy płaskie, okrągłe, wklęsłe, okrągło-wklęsłe.

Przeciwwskazania do leczenia metodą F.E.D.:

-niektóre schorzenia kręgosłupa tj.dyskopatia, procesy degeneracyjne

-osteoporoza

-stany zapalne skóry i kości

-reumatoidalne zapalenie stawów (w stanie ostrym)

-guzy i przerzuty nowotworowe

-gruźlica kości

-ciąża

-niedośnienie

-niektóre choroby serca ze strony Fedmedica.pl

W Polsce metoda FED jest stosowana w ok. 20 ośrodkach. W trójmieście dostępna jest w Centrum Terapii Skolioz i Wad Postawy „WYSPA”, Gdańsk, ul. Biała 7A, bez kontraktu z NFZ.

fragmenty tekstu ze strony- Fedmedica.pl; crs-zakopane.pl; sastre-roca.com dmethod; mediprofit.pl/

MAPA UŻYTKOWNIKÓW

Szukaj według

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Więcej

północ-południe na żywieniu w sieci

Realizatorzy projektu

Apetyt Na Życie żyć z POMPĄ

Partner projektu

Dzieci Żywione Inaczej

Projekt współfinansowany ze środków

Pożytek