Strefa wiedzy dziecka

Świadczenia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym

Świadczenia pieniężne związane z niepełnosprawnością realizowane w ramach Ustawy o świadczeniach rodzinnych.” (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)
 
1. Rodzaje świadczeń związanych z niepełnosprawnością:
a. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
b. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).
c. Zasiłek pielęgnacyjny.
d. Świadczenie pielęgnacyjne.
e. Specjalny zasiłek opiekuńczy.
 
2. Kryteria przyznawania w/w świadczeń:
a) Warunkiem uzyskania prawa do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego jak i dodatku, o którym mowa w punkcie b) tj. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, przysługuje pod warunkiem uzyskania prawa do świadczenia podstawowego jakim jest zasiłek rodzinny. Ustawa o świadczeniach rodzinnych narzuca na wnioskodawcę spełnienie licznych kryteriów warunkujących uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku rodzinnego, aczkolwiek głównym kryterium jest kryterium dochodowe.
 
W sytuacji gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, ustawodawca określił, że dochód rodziny nie może przekraczać kwoty 623 zł netto na osobę.
 
W sytuacji spełnienia kryteriów określonych w w/w ustawie, strona może ubiegać się o różnorodne dodatki, w tym dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Wysokość dodatku wynosi 80 zł miesięcznie.
 
b) Dla osób samotnie wychowujących dzieci, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, w sytuacji dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w podwyższonej wysokości 250 zł, zamiast 170 zł.
 
c) Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji i przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie która ukończyła 75 rok życia, a także osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Wysokość świadczenia wynosi 153,00 zł. Przyznawany jest do końca ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 
d) Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącą rodziną zastępczą (…), innym osobom na których zgodnie z przepisami Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, w związku z nie podejmowaniem lub rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
• nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
• w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
 
Wysokość świadczenia wynosi 620,00 zł miesięcznie. Świadczenie przyznaje się do końca terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności i nie jest warunkowane spełnieniem jakiegokolwiek kryterium dochodowego.
 
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
• osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 
• osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
 
• osoba wymagająca opieki:
1.pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2.została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 
• osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
 
• osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
 
• na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką.
 
Przy świadczeniu pielęgnacyjnym odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 
e) Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnością albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
Świadczenie przysługuje, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego, w kwocie 623 zł netto na osobę. Przy obliczaniu dochodu uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód rodziny osoby wymagającej opieki.
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie. Przy ustalaniu uprawnienia do specjalnego zasiłku opiekuńczego organ zobligowany jest przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy, w celu weryfikacji sprawowania faktycznej opieki nad osoba niepełnosprawną przez wnioskodawcę. Aktualizacja wywiadu następuje co 6 miesięcy.
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
• osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 
• podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów;
 
• legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 
• osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 
• na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 
• osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną;
 
• na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką.
 
Katarzyna Tynkowska, pracownik Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

MAPA UŻYTKOWNIKÓW

Szukaj według

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Więcej

północ-południe na żywieniu w sieci

Realizatorzy projektu

Apetyt Na Życie żyć z POMPĄ

Partner projektu

Dzieci Żywione Inaczej

Projekt współfinansowany ze środków

Pożytek