E-wykłady

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE ZWIĄZANE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ REALIZOWANE W RAMACH „USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH”

Data rozpoczęcia: 2013-09-26

a)  Warunkiem uzyskania prawa do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego jak i dodatku, o którym mowa w punkcie b)  tj. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, przysługuje pod warunkiem uzyskania prawa do świadczenia podstawowego jakim jest zasiłek rodzinny.

b)  Dla osób samotnie wychowujących dzieci, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, w sytuacji dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

c) Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających
z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przyznawany jest do końca ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

d) Świadczenie pielęgnacyjne przysługują matce lub ojcu w związku z nie podejmowaniem lub rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

e)  Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje matce lub ojcu, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Katarzyna Tynkowska – pracownik socjalny Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Wysłuchaj całego wykładu:

północ-południe na żywieniu w sieci

Realizatorzy projektu

Apetyt Na Życie żyć z POMPĄ

Partner projektu

Dzieci Żywione Inaczej

Projekt współfinansowany ze środków

Pożytek